1
Obowiązki użytkownika pojazdu i kierowcy pojazdu

Jednym z podstawowych obowiązków użytkownika pojazdu i/lub kierowcy pojazdu jest zarejestrowanie w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych danych technicznych pojazdu niezbędnych do wyliczenia opłat drogowych i ich rozliczenia, danych dotyczących użytkownika pojazdu i ich zmiany zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdów według szczególnych przepisów lub zgodnie z dowodem rejestracyjnym wydanym za granicą. Rejestracja pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych odbywa się za pośrednictwem zawartej umowy o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg, gdzie właśnie na podstawie umowy o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg zawartej z zarządcą poboru opłat drogowych, użytkownik pojazdu może korzystać z wyznaczonych odcinków dróg na których obowiązuje elektroniczny pobór opłat drogowych.

2
Kto może zarejestrować pojazd w elektronicznym systemie poboru opłat

W trybie przedpłaty opłat drogowych użytkownik pojazdu, jego pełnomocnik i/lub kierowca pojazdu mogą zawrzeć umowę na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg.

W trybie uiszczenia opłat drogowych użytkownik pojazdu lub jego pełnomocnik mogą zawrzeć umowę na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg.

3
Jakie dokumenty i dane są wymagane do zarejestrowania pojazdu

Osoby upoważnione do zawarcia umowy na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg na wniosek administratora systemu są zobowiązane w celu weryfikacji danych rejestrowych i zawarcia umowy na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg przedłożyć:

 • kartę pojazdu lub dowód rejestracyjny pojazdu,
 • ważny dowód osobisty lub paszport lub podobny dokument potwierdzający tożsamość,
 • ważne prawo jazdy,
 • wyciąg z rejestru handlowego lub podobnego rejestru lub pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania użytkownika pojazdu z podpisem urzędowo poświadczonym.

Administrator systemu w celach rejestrowych jest upoważniony żądać przedłożenia poniższych danych:

 • nazwę handlową i adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli użytkownikiem pojazdu jest osoba fizyczna – przedsiębiorca.
 • imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli użytkownikiem jest osoba fizyczna
 • nazwę lub nazwę handlową i adres siedziby, jeżeli użytkownikiem pojazdu jest osoba prawna,
 • imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo i adres zamieszkania kierowcy pojazdu lub pełnomocnika użytkownika pojazdu,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy pojazdu lub pełnomocnika i numer prawa jazdy kierowcy pojazdu,
 • numer identyfikacyjny użytkownika pojazdu, jeżeli został przydzielony lub podobna informacja odpowiadająca temu w innym kraju,
 • numer identyfikacji podatkowej użytkownika pojazdu, jeżeli został przyznany,
 • dane dotyczące wpisu użytkownika pojazdu do rejestru handlowego lub podobnego rejestru, jeśli został wpisany w takim rejestrze,
 • numer rejestracyjny pojazdu i kraj, w którym jest pojazd zarejestrowany,
 • kategorię pojazdu, maksymalną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, ilość osi i klasę emisji pojazdu,
 • informację o tym, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie lub posiada zmianę, które stanowiłyby przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki pokładowej (np. metalizowana przednia szyba),
 • zakładaną łączną długość wyznaczonych odcinków dróg, którą pojazd przejedzie podczas  jednorazowego korzystania z wyznaczonych odcinków dróg lub zakładaną łączną długość przejechanej odległości podczas wyznaczonego okresu przy powtórnym korzystaniu                           z wyznaczonych odcinków dróg,
 • nr konta użytkownika pojazdu,
 • dane kontaktowe użytkownika pojazdu.
4
Gdzie można zarejestrować pojazd

Umowę na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg w trybie przedpłaty opłat drogowych                   (w którym można korzystać w wyznaczonych odcinków dróg dopiero na podstawie wcześniejszej zapłaty /po uiszczeniu opłaty drogowej) może zawrzeć użytkownik pojazdu, jego pełnomocnik i/lub kierowca pojazdu, w którymkolwiek Punkcie kontaktowym lub Dystrybucyjnym. Umowa na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg w trybie przedpłaty opłat drogowych jest zawarta wyłącznie na jeden zarejestrowany pojazd.

Umowę na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg w trybie przedpłaty opłat drogowych może zawrzeć użytkownik pojazdu lub jego pełnomocnik:

 • w Punkcie kontaktowym,
 • za pośrednictwem wydawców kart paliwowych.

 

Umowa na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg w trybie uiszczenia opłat drogowych może zostać zawarta dla wielu zarejestrowanych pojazdów, gdzie użytkownik jest zobowiązany zapewnić zobowiązanie uiszczenia opłat drogowych w formie gwarancji bankowej lub gotówki lub za pośrednictwem wydawcy karty paliwowej.

Więcej informacji: Punkty obsługi klienta, Umowy zawierane podczas rejestracji, Możliwości uiszczenia opłat drogowych.

5
Kiedy można rozpocząć korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg

Pojazd może rozpocząć korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg, gdy zostały spełnione wszystkie obowiązki przez użytkownika pojazdu i/lub kierowcę pojazdu określone w ustawie nr 474/2013 Dz.U.               o poborze opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych oraz o zmianie                   i uzupełnieniu niektórych ustaw wraz z późniejszymi zmianami (zwana dalej „ustawą nr 474/2013 Dz.U. o poborze opłat drogowych“) i gdy jest:

 • w sposób ważny i skuteczny zawarta umowa na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg,
 • w sposób ważny i skuteczny zawarta umowa na udostępnienie jednostki pokładowej,
 • w pojeździe umieszczona, zainstalowana i uruchomiona jednostka pokładowa wraz z akcesoriami i jest używana zgodnie z ustawą nr 474/2013 Dz.U. o poborze opłat drogowych w taki sposób, aby umożliwić otrzymanie danych niezbędnych do wyliczenia opłat drogowych i do przeprowadzenia kontroli,
 • w jednostce pokładowej nastawiona ilość osi pojazdu w taki sposób, aby odpowiadała rzeczywistemu stanu pojazdu.

 

6
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Wszystkie prawa i obowiązki użytkowników pojazdów i kierowców pojazdów lub pełnomocników, dotyczące umów i rejestracji regulują odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych Administratora Systemu i Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy Poboru Opłat, jak również odpowiednie postanowienia ustawy nr 474/2013 Dz.U. o poborze opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych, oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w obowiązującym brzmieniu.

Dalsze informacje dotyczące jednostki pokładowej można znaleźć/uzyskać:

 • na portalu internetowym www.emyto.sk w sekcji jednostka pokładowa,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii +421 2 35 111111.