1
Aké sú podmienky pre vrátenie finančných prostriedkov

Nespotrebované predplatené Mýto vráti Správca výberu mýta bankovým prevodom na bankový účet/bankové spojenie Prevádzkovateľa vozidla alebo v hotovosti na Kontaktných miestach a/alebo Distribučných miestach.

V prípade vrátenia nespotrebovaného predplateného Mýta v hotovosti sa vracia nespotrebované predplatené Mýto do výšky neprevyšujúcej 100 EUR. V prípade ak výška nespotrebovaného predplateného Mýta je nad 100 EUR, tak sa v plnej výške vracia výhradne bankovým prevodom na bankový účet/bankové spojenie Prevádzkovateľa vozidla.

Za správnosť údajov o bankovom účte/bankového spojenia zodpovedá Prevádzkovateľ vozidla.

V prípade, ak chce Prevádzkovateľ vozidla v Režime následného platenia mýta vrátiť preplatok faktúry za Mýto pred ukončením nasledujúceho fakturačného obdobia, musí o to požiadať prostredníctvom písomnej podanej Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov doručenej Prevádzkovateľovi systému.

2
Aké sú predkladané doklady

V prípade, ak Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest zanikla riadnym vrátením funkčnej a nepoškodenej Palubnej jednotky, vrátane jej príslušenstva definovaného v návode na obsluhu Palubnej jednotky, a to ako celok, o vrátenie finančných prostriedkov na Kontaktnom, alebo Distribučnom mieste môže požiadať:

 • Vodič vozidla;
 • Štatutárny orgán spoločnosti;
 • Splnomocnená osoba, pričom

 

Vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady:

 • originál osvedčenia o evidencii Vozidla a/alebo platného technického preukazu Vozidla,
 • občiansky preukaz a/alebo pas Vodiča vozidla.

 

Štatutárny orgán spoločnosti je povinný predložiť nasledovné doklady:

 • originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra, živnostenského alebo obdobného registra v ktorom je spoločnosť zapísaná, nie starší ako 3 mesiace
 • občiansky preukaz a/alebo pas štatutárneho orgánu spoločnosti

 

Splnomocnená osoba:

 • originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra, živnostenského alebo obdobného registra v ktorom je spoločnosť zapísaná, nie starší ako 3 mesiace
 • úradne overené splnomocnenie, prípadne splnomocnenie na prevzatie finančných prostriedkov k danému evidenčnému číslu Vozidla (môže byť zaslané aj naskenované elektronickou poštou)
 • občiansky preukaz a/alebo pas Splnomocnenej osoby

 

V prípade požiadavky na vrátenie finančných prostriedkov v Režime následného platenia mýta, alebo v Režime predplateného mýta, ak ide o sumu nad 100 EUR, požiada Prevádzkovateľ vozidla o vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom písomne podanej Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prevádzkovateľovi systému.

3
Kde a ako je možné požiadať o vrátenie finančných prostriedkov

O vrátenie finančných prostriedkov (nepotrebované preplatené mýto) je možné požiadať na Kontaktnom mieste alebo Distribučnom mieste, a to výlučne po zániku Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, ako aj prostredníctvom e-mailu, v ktorom Prevádzkovateľ vozidla doručí elektronickú kópiu (sken) kompletne vypísanej a Prevádzkovateľom vozidla/Štatutárnym orgánom spoločnosti podpísanej Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov na adresu info@emyto.sk, pričom vrátenie finančných prostriedkov bude realizované výlučne bankovým prevodom na účet/bankové spojenie Prevádzkovateľa vozidla.

4
Ako prebieha vybavenie žiadosti

V prípade Kontaktného a Distribučného miesta je požiadavka do 100 EUR vybavená na mieste v hotovosti.

V prípade finančných prostriedkov nad 100 EUR Prevádzkovateľ systému po zaznamenaní / doručení kompletnej Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov zo strany Prevádzkovateľa vozidla/štatutárneho orgánu spoločnosti požiadavku spracuje a finančné prostriedky vráti prostredníctvom bankového prevodu na účet/bankové spojenie Prevádzkovateľa vozidla uvedený v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.

V prípade uvedenia chybných údajov o bankovom spojení a/alebo nekompletne vyplnenej a/alebo nepodpísanej žiadosti nebude požiadavka zo strany Prevádzkovateľa systému spracovaná.

5
Kde je možné získať ďalšie informácie

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľov vozidiel, Vodičov vozidiel prípadne splnomocnených osôb, ktoré sa týkajú zmluvných vzťahov so Správcom výberu mýta/osoby poverenej správcom výberu mýta (Prevádzkovateľom systému) a/alebo registrácie do Elektronického mýtneho systému upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta a Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa systému, ktoré sú k dispozícii v sekcii Služby zákazníkom, časť Dokumenty na stiahnutie.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa elektronického systému výberu mýta v Slovenskej republike nájdete/získate:

 • na internetovom portáli info@emyto.sk v sekcii Služby zákazníkom, časti Registrácia vozidiel a požadované dokladyMožnosti úhrady mýta,
 • telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky +421 2 35 111111.