1
Ktoré vozidlá oslobodené od mýta majú povinnosť registrácie do elektronického mýtneho systému:

Nasledujúce vozidlá sú oslobodené od úhrady mýta výlučne v prípade, ak sú zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme:

 • vozidlá ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu,
 • vozidlá záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, okrem právnických osôb a fyzických osôb, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku podľa osobitného predpisu,
 • vozidlá správcu výberu mýta,
 • vozidlá vykonávajúce údržbu vymedzených úsekov ciest,
 • vozidlá používané na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta ,
 • vozidlá, ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu. 
2
Kde a ako je možné zaregistrovať vozidlo oslobodené od Mýta

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta s povinnosťou registrácie vozidla do elektronického mýtneho systému je pred začatím užívania vymedzených úsekov ciestpovinný požiadať Prevádzkovateľa systému o registráciu vozidla do elektronického mýtneho systému, a to vyplnením registračného formulára určeného pre registráciu vozidiel oslobodených od mýta.

K riadne vyplnenému registračnému formuláru treba priložiť/pripojiť:

 • osvedčenie o evidencii vozidla alebo technický preukaz vozidla,
 • doklady preukazujúce osobu Prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia Vozidla podľa nižšie uvedeného bodu 3.

Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom oslobodeným od mýta dôjde k zmene niektorého zo zaregistrovaných údajov, je prevádzkovateľ vozidla povinný poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie do elektronického mýtneho systému do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.

3
Aké sú predkladané doklady a požadované údaje

Pri registrácii Vozidla oslobodeného od Mýta predloží Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta:

 • doklady preukazujúce osobu Prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta (napr. výpis z obchodného registra, osvedčenie o zvolení osoby za primátora/starostu obce, atď.),
 • doklady preukazujúce dôvod oslobodenia Vozidla (napr. zmluva o údržbe vymedzených úsekov ciest, a pod.).

Ak je oslobodenie Vozidla od Mýta časovo alebo priestorovo obmedzené, Prevádzkovateľ vozidla je povinný uviesť čas a miesto, na ktoré sa oslobodenie Vozidla od Mýta vzťahuje.

Na účely registrácie Vozidla oslobodeného od Mýta je Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta povinný poskytnúť najmä nasledovné údaje:

 • obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba - podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
 • názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
 • evidenčné číslo vozidla a krajinu v ktorej je vozidlo registrované,
 • kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má.
4
Ako prebieha vybavenie žiadosti

Prevádzkovateľ systému po prijatí žiadosti, t. j. riadne vyplneného registračného formulára určeného pre registráciu vozidiel oslobodených od mýta, vrátane všetkých jeho príloh, údaje spracuje a žiadosť predloží Správcovi výberu mýta na schválenie. Na základe schválenia/neschválenia žiadosti Správcom výberu mýta (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) Prevádzkovateľ systému zašle Prevádzkovateľovi vozidla „Vyjadrenie k požiadavke o registráciu vozidiel oslobodených od mýta“.

5
Kde je možné získať ďalšie informácie

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľov vozidiel oslobodených od mýta upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa systému a Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ako aj príslušné ustanovenia zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ďalšie informácie týkajúce sa registrácie vozidiel do mýtneho systému nájdete/získate:

 • na internetovom portáli www.emyto.sk v sekcii Služby zákazníkom,
 • telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky +421 2 35 111111.